Point to point (PtP)หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบจุดต่อจุด

เป็นการนำอุปกรณ์ 2 ตัวเชื่อมต่อกันด้วยสื่อส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสายทองแดง หรือคลื่นความถี่ โดยมีเส้นทางการเชื่อมอุปกรณ์เพียง 1 เส้นทาง และสำหรับเทคโนโลยีไร้สาย (Wireless Transmission) เป็นสื่อส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่โดยจะเรียกอุปกรณ์ต้นทางว่า Base และอุปกรณ์ปลายทางว่า CPE

ข้อดีของการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ Point to point

  • ความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลทำได้เต็มที่ ไม่ต้องแชร์ให้กับ link อื่นๆ
  • การบริหารจัดการความถี่ทำได้ง่ายขึ้น
  • หาก link มีปัญหาสามารถหาสาเหตุได้ง่าย ทำให้แก้ไขปัญหาได้เร็ว
  • ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวสูง

Point to multipoint  (PtmP / PMP)

หรือการเชื่อมโยงเครื่อข่ายหนึ่งจุดต่อหลายๆจุด

เป็นการนำอุปกรณ์ จากอุปกรณ์จุดหนึ่ง ไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ในหลายๆ พื้นที่ โดยใช้สื่อส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือคลื่นความถี่ โดยจะมีการส่งข้อมูลจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน และส่งข้อมูลไปยังจุดต่างๆ มากกว่า 1 เส้นทาง โดยจะเรียกอุปกรณ์ต้นทางว่า Base และอุปกรณ์ปลายทางว่าCPE1, CPE2 ตามจุดที่กำหนด

ข้อดีของการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ Point to multipoint

  • ทำให้การส่งถ่ายข้อมูลได้พร้อมๆกันหลายๆ เส้นทาง
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ เพราะใช้จำนวนอุปกรณ์น้อยกว่า เมื่อเทียบกับแบบ Point to point

Access Point หรือ wireless access point (AP)

อุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้อุปกรณ์ไร้สายเช่น smartphone, tablet ที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ลูกข่ายเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางสายได้ โดยใช้คลื่นความถี่เป็นสื่อในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ลูกข่าย กับเครือข่ายสาย ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ลูกข่ายเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ