*ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน :

ที่อยู่ (เพื่อการติดต่อ/จัดส่งสินค้า)

 • *เลขที่ :
 • ชั้น :
 • อาคาร/หมู่บ้าน/โครงการ :

 • หมู่
 • ซอย:
 • ถนน:
 • *ตำบล/แขวง:
 • *อำเภอ/เขต :
 • *จังหวัด :
 • *รหัสไปรษณีย์ :
 • *โทรศัพท์ :
 • โทรสาร :
 • *มือถือ :
 • *อีเมลล์ :

ที่อยู่ (เพื่อออกใบกำกับภาษี)

ที่อยู่เดียวกับการจัดส่งสินค้า

 • เลขที่ :
 • ชั้น :
 • อาคาร/หมู่บ้าน/โครงการ :
 • หมู่
 • ซอย:
 • ถนน:
 • ตำบล/แขวง:
 • อำเภอ/เขต :
 • จังหวัด :
 • รหัสไปรษณีย์ :
 • โทรศัพท์ :
 • โทรสาร :

ผู้มีอำนาจลงนาม

 • 1.*ชื่่อสกุล :
 • *ตำแหน่ง :
 • *โทรศัพท์ :
 • *E-mail:
 • 2.ชื่่อสกุล :
 • ตำแหน่ง :
 • โทรศัพท์ :
 • E-mail:

เอกสารประกอบใบสมัคร

 • 1.หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นายทะเบียนจดให้ )

  กรุณาแนบไฟล์ (ขนาดไม่เกิน 2 MB)

 • 2.แผนที่ตั้งบริษัท

  กรุณาแนบไฟล์(ขนาดไม่เกิน 2 MB)

ข้อมูลธุรกิจ

ดำเนินธุกิจเกี่ยวกับ

 •  ขายปลีก/ส่งผ่านหน้าร้าน
 •  ขายโปรเจ็ค (SI)
 •  ขายการดูแลบำรุงรักษา (MA)
 •  ออกแบบติดตั้งงานระบบ (Outsource)
 •  อื่นๆ

ประเภทของผลิตภัณฑ์

 •  Surveillance system
 •  ระบบ Network/Server/LAN/WAN
 •  VolIP/ATA/IP Phone
 •  3G /Aircard/ 3G Router
 •  ระบบไฟฟ้า
 •  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง
 •  อื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย

 •  ราชการ
 •  เทศบาล
 •  หน่วยงานตำรวจ
 •  หน่วยงานทหาร
 •  หน่วยงานการศึกษา
 •  การเงินและธนาคาร
 •  โรงงานอุตสาหกรรม
 •  โรงแรม & รีสอร์ท
 •  โรงพยาบาล
 •  อาคาร/ก่อสร้าง
 •  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 •  บุคคลทั่วไป
 •  อื่นๆ

ยอดขายบริษัทต่อปี

 •  น้อยกว่า 1,000,000 บาท
 •  1,000,000 - 5,000,0000 บาท
 •  5,000,000 - 10,000,000 บาท
 •  10,000,000 - 50,000,000 บาท
 •  50,000,000 - 100,000,000 บาท
 •  มากกว่า 100,000,000 บาท

ลงชื่อผู้สมัคร

วันที่