ใบสมัครคู่ค้า (Dealer Register)

ที่อยู่ (เพื่อการติดต่อ/จัดส่งสินค้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นายทะเบียนจดให้)
  2. แผนที่ตั้งบริษัท

ข้อมูลธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

ประเภทของผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้าของท่าน

ยอดขายบริษัทต่อปี

สนใจผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ (Brand) ใดของโซโลมอน